Na čo je dobrá revízia elektrickej inštalácie ?

Veľa ľudí podceňuje jej dôležitosť. Význam revízie si uvedomia až pri problémoch s elektrickými rozvodmi. Alebo pri naťahovačkách s poisťovňou. A vtedy už býva neskoro.

Čo získate vďaka revízii elektrickej inštalácie? Hlavne už spomínanú bezpečnosť. Zistíte, či nehrozí porucha alebo skrat elektrických rozvodov a zariadení. Revízia je dôležitým dokumentom aj v prípade živelnej udalosti. Majitelia majú často mylné informácie o tom, či musia vykonať revíziu. 

Služby pre spoločnosť a domácnosti

revízia elektrickej inštalácie

 rodinných domov, bytov, výrobných objektov, administratívnych budov, nákupných centier a podobne.

revízia bleskozvodov

 klasických , aktívnych 

revízia elektrickej prípojky

revízia spotrebičov

revízia ručného náradia

revízia strojov

revízia bez obmedzenia napätia 

revízia vo výbušnom prostredí 

 

 

Postup prác pri vykonávaní OP a OS podľa vypracovaného technologického postupu:

  • uzatvorenie písomnej dohody s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom zariadenia o vykonaní OP a OS
  • stanovenie plánu revízie a oboznámenie s plánom povereného zástupcu firmy
  • oboznámenie sa s predloženými podkladmi od objednávateľa ( predchádzajúca revízia, dokumentácia el. inštalácie podľa skutočného vyhotovenia, protokol o určení vonkajších vplyvov, záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach na el. zariadení pred uvedením do prevádzky, doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov vykonávajúcich obsluhu a údržbu zariadenia, vyhlásenie výrobcu o overení zhody / CE /, a pod.)
  • oboznámenie sa s prevádzkou, s bezpečnostnými opatreniami, kontrola uložených opatrení inšpektorátom BP
  • dohoda o vypínaní zariadenia v čase prevádzky
  • samotný výkon OP a OS – vizuálna prehliadka, kontrola značenia, kontrola vypínacích, signalizačných a ochranných prvkov, kontrola vyhotovenia el. zariadenia, kontrola oddelenia obvodov NN od MN, kontrola krytia, kontrola ochranných obvodov,
  • meranie vypínacej slučky, izolačného stavu, meranie spojitosti hlavného a doplnkového pospojovania, meranie prúdových chráničov, meranie unikajúceho prúdu (spotrebiče), skúška polarity a sledu fáz atď.
  • dohoda s prevádzkovateľom o okamžitom odstránení prípadných nedostatkov
  • vypracovanie a odovzdanie revíznej správy
Vykonávame revízie el. zariadení do 1000V aj nad 1000V vrátane bleskozvodov pre objekty aj s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.

STN 33 1500, STN 33 2000-6 – Východiskové a periodické revízie elektrických zariadení. 
STN 33 1600 – Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
STN 33 1610 – Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania. 
STN EN 60204-1 – Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov.
STN 33 2000-5-51 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení.
STN 33 2000-4-41 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.
STN 33 2000-7-701 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie,alebo priestory.

BACK TO TOP
CzechEnglishGermanSlovak