Elektroinštalačné práce od spracovania projektu až po revíznu správu.

Úspešne zvládame aj zložité úlohy, poskytujeme dlhodobé záruky a pravidelne sa školíme a predstavíme Vám výdobytky modernej doby .

Kontakt

+421 948 419 635

info@zk-elektro.sk

Nová 128, Považská Bystrica 017 01


Všeobecné pravidlá súťaže na facebook-u a Instagrame www.zk-elektro.sk

Usporiadateľ súťaže:

ZK-Elektro s.r.o.
Zemiansky Kvašov 49
01707 Považská Bystrica
IČO 43 795 153
DIČ 2022508323
IČ DPH SK2022508323

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 18599/R

Organizátor súťaže:

ZK-Elektro s.r.o.
Zemiansky Kvašov 49
01707 Považská Bystrica
IČO 43 795 153
DIČ 2022508323
IČ DPH SK2022508323

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 18599/R

Spracovateľ osobných údajov:

ZK-Elektro s.r.o.
Zemiansky Kvašov 49
01707 Považská Bystrica
IČO 43 795 153
DIČ 2022508323
IČ DPH SK2022508323

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 18599/R

Trvanie súťaže:

Trvanie súťaže je uverejnené na profile stránky

https://www.facebook.com/ZK-Elektro

https://www.instagram.com/zkelektro_pb

Podmienky účasti v súťaži :

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK alebo INSTAGRAM, má po celú dobu súťaže aktívny svoj FACEBOOK, alebo INSTAGRAM účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancov blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov:

Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami a súčasne udeľuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( „GDPR “), bezplatný súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci projektu spoločnosti za účelom ďalšieho marketingového spracovania, ďalej súhlas s použitím týchto údajov a prípadných fotografií v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach správcu, ak je toto použitie v súvislosti s touto súťažou, a to po dobu 1 rok od udelenia súhlasu.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné a tento súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne na poštovej adrese usporiadateľa a organizátora odvolaný. Ak dostane organizátor či usporiadateľ nesúhlas alebo žiadosť o vymazanie z databázy, má toto automaticky za následok zrušenie účasti príslušného účastníka v tejto súťaži bez náhrady. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou súťaže sú alebo môžu byť autorské diela súťažiacich, udeľuje týmto každý účastník súťaže súhlas s úpravami a akýmkoľvek užitím, podľa uváženia organizátora. Ďalej súťažiaci zapojením do súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že autorské dielo v podobe fotografie, je jeho dielom alebo má od autora všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci súťaže. Osobné údaje budú vymazané najneskôr rok po ukončení súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov.

Výhra v súťaži:

Výhra, resp. výhry v súťaži sú uverejnené na profile stránky
https://www.facebook.com/ZK-Elektro
https://www.instagram.com/zkelektro_pb

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK a INSTAGRAM ( ďalej len „miesto konania súťaže“).

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov: Usporiadateľ vloží status na profil https://www.facebook.com/ZK-Elektro a https://www.instagram.com/zkelektro_pb
s podmienkami zapojenia sa do súťaže.

Komunikácia výsledkov:

Výhercovia súťaže budú vyzvaní správou, mailom, alebo pod ich komentárom, aby zaslali svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook správy, alebo mailu za účelom zaslania výhry. Výherca je povinný zaslať svoju adresu najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol prvýkrát vyzvaný. Pokiaľ výherca svoju adresu do tejto lehoty nepošle, prepadá výhra Usporiadateľovi. Na základe poskytnutých informácií bude výhra odoslaná najneskôr do 30 dní od dátumu doručenia adresy. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s priebehom doručovania výhier. V prípade neprevzatia výhry nie je organizátor povinný zasielať výhru opätovne. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ich nemožno vymáhať súdne. Pokiaľ by sa výhercom mal stať účastník, ktorý nemá doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, nie je možné mu výhru poskytnúť. Nevydané výhry, vrátane neudelených výhier z dôvodu nízkeho počtu súťažiacich, prepadnú Usporiadateľovi.

Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Organizátor a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu.
Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.
Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK alebo INSTAGRAM). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorým bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK alebo INSTAGRAM. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK alebo INSTAGRAM.